Informace ke koronaviru

AKTUALITY:

15. 3. 2020

23:15 - Co znamená "omezení volného pohybu osob" v celé České republice pro klienty a poskytovatele sociálních služeb:

1. Pobytové sociální služby jsou nadále zajištěny - jak v domovech pro seniory, tak v dalších pobytových službách pro zdravotně postižené.

2. Pomoc a podpora lidem bez domova a lidem trpícím závislostí bude taktéž dostupná, a to jak „na ulici“, tak i v nízkoprahových denních centrech, noclehárnách a v azylových domech, a to s dodržením všech hygienických zásad.

3. Člověk, na nějž se vztahují karanténní opatření, a který je klientem pobytové sociální služby, se nemusí obávat „vyhození“ ze služby, naopak poskytovatel přizpůsobí režim tak, aby služba mohla být nadále poskytována.

4. Senioři a lidé se zdravotním postižením, kteří žijí doma, budou moci využít pro nákup a dovoz hotových jídel i pečovatelskou službu, pokud nemají k dispozici blízké. Služby budou poskytnuty i v případě nařízení omezení volného pohybu osob. Určitě není nutné se bát samoty.

5. Poskytovatelé sociálních služeb budou moci využít i personál z jiné služby, která je z usnesení vlády pozastavena a případně jsou k dispozici na výpomoc studenti sociálních oborů.

Aktuální informace pro poskytovatele sociálních služeb naleznete ZDE

23:09 - V souladu s nařízením vlády o omezení provozu úřadů veřejné správy omezil svou činnost Úřad práce (více ZDE) i Česká správa sociálního zabezpečení (více ZDE). Většinu požadavků lze nyní vyřídit elektronicky.

17:30 - V nouzovém stavu, ve kterém se nacházíme, se hlavně u seniorů zvyšuje poptávka po poskytnutí stravy nebo pořízení nákupu potravin a léků. Proto MPSV vydalo doporučený postup pro terénní pečovatelské služby. Doporučujeme, aby poskytovatelé pečovatelské služby prioritizovali tyto činnosti, ale samozřejmě vždy dle individuální potřeby daného klienta, tak aby nedošlo k ohrožení jejich života a zdraví. Své služby mohou rozšířit i pro nové klienty, a to včetně těch kteří se nacházejí v karanténě. Samozřejmostí je důsledné dodržování preventivních opatření. Detaily ZDE.

15:45 - MPSV předloží vládě ošetřovné pro děti do 15 let, po celou dobu uzavření škol a i pro OSVČ. Více se dočtete ZDE

13:00 - Úřad práce umoží veřejnosti vyřídit většinu požadavků online a to i bez elektronického podpisu.

Zároveň přistupuje k organizačním opatřením s cílem snížit riziko šíření nákazy koronaviru a omezí kontakt zaměstnanců s veřejností.
Detailní informace k opatřením naleznete ZDE.

Archiv aktualit

 

ČASTÉ DOTAZY:

 

OŠETŘOVNÉ

- 10. 3. 2020 bylo rozhodnuto o dočasném zákazu výuky na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách. Mají rodiče nárok na ošetřovné, když musí zůstat s dětmi doma?

Při péči o dítě mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku), které nemůže být z důvodu nařízené karantény docházet do školy či školky náleží zaměstnanci ošetřovné.

Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce.

Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli. Žádost stačí vyfotit (naskenovat) a zaslat jej zaměstnavateli e-mailem. Pokud má škola nebo rodič elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku.

Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. 

Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.

Detailní informace naleznete ZDE

Formulář žádosti o dávku ke stažení ZDE (453.84kB)

Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

- Příklady vyplaceného ošetřovného dle průměrného příjmu:

Průměrný měsíční příjem Vyplacené ošetřovné
za 9 kalendářních dnů)
Vyplacené ošetřovné za 16 kalendářních dnů
15 000 Kč 2 403 Kč 4 272 Kč
21 000 Kč 3 366 Kč 5 984 Kč
27 000 Kč 4 320 Kč 7 680 Kč
33 000 Kč 5 283 Kč 9 392 Kč
39 000 Kč 6 039 Kč 10 736 Kč
45 000 Kč 6 687 Kč 11 888 Kč

Kalkulačka pro výpočet ošetřovného ZDE


- Vztahuje se ošetřovné i na péči o děti, které nemohou navštěvovat školky v případě jejich uzavření?

Ano, dle aktuálního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení, bude-li důsledkem současných opatření uzavření zařízení předškolní péče, bude postupováno stejným způsobem jako u klasických školních zařízení.
 

MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC

- Co mohu dělat, když se dostanu do mimořádně tísnivé finanční situace?

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. 

Více informací naleznete ZDE
On-line formulář žádosti o dávku je k dispozici ZDE

 

INFORMACE PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

- MPSV vydalo dokument „Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19“.

Odpovídá v něm na nejčastější otázky poskytovatelů týkající se např. jak postupovat v oblasti pracovně právních předpisů, jak nastavit preventivní opatření či kdy lze přerušit poskytování služeb.

Dokument naleznete ZDE.

- Doporučený postup pro terénní pečovatelské služby
V nouzovém stavu, ve kterém se nacházíme, se hlavně u seniorů zvyšuje poptávka po poskytnutí stravy nebo pořízení nákupu potravin a léků. Proto MPSV vydalo doporučený postup pro terénní pečovatelské služby. Doporučujeme, aby poskytovatelé pečovatelské služby prioritizovali tyto činnosti, ale samozřejmě vždy dle individuální potřeby daného klienta, tak aby nedošlo k ohrožení jejich života a zdraví. Své služby mohou rozšířit i pro nové klienty, a to včetně těch kteří se nacházejí v karanténě. Samozřejmostí je důsledné dodržování preventivních opatření. Detaily ZDE.

- Jakým způsobem postupovat při uzavření denních stacionářů, které je platné od 16. 03. 2020?
Všechny potřebné informace naleznete v tomto dokumentu v kapitole „Uzavření denních stacionářů“.

- Jakým způsobem lze řešit chybějící personální kapacity? Může být studentům sociálních služeb uložena pracovní povinnost?
Ve spolupráci s kraji lze řešit i tuto situaci, bližší informace naleznete v tomto dokumentu v kapitole „Uložení pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb“.

- V souvislosti s prevencí šíření koronaviru byly zakázány návštěvy ve všech pobytových a odlehčovacích zařízeních sociálních služeb i všech zařízeních lůžkové zdravotní péče.
Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, které nařizuje s účinností od 10. 3. 2020 všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče a zařízením sociálních služeb zákaz návštěv osob. Výjimkou je lůžková péče, která se poskytuje nezletilým pacientům nebo klientům sociálních služeb, pacientům či klientům s omezenou svéprávností a rodičkám. Zákaz návštěv se také nevztahuje na hospice včetně služeb pro pacienty či klienty sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

- Co znamená "omezení volného pohybu osob" v celé České republice pro klienty a poskytovatele sociálních služeb:

1. Pobytové sociální služby jsou nadále zajištěny - jak v domovech pro seniory, tak v dalších pobytových službách pro zdravotně postižené.

2. Pomoc a podpora lidem bez domova a lidem trpícím závislostí bude taktéž dostupná, a to jak „na ulici“, tak i v nízkoprahových denních centrech, noclehárnách a v azylových domech, a to s dodržením všech hygienických zásad.

3. Člověk, na nějž se vztahují karanténní opatření, a který je klientem pobytové sociální služby, se nemusí obávat „vyhození“ ze služby, naopak poskytovatel přizpůsobí režim tak, aby služba mohla být nadále poskytována.

4. Senioři a lidé se zdravotním postižením, kteří žijí doma, budou moci využít pro nákup a dovoz hotových jídel i pečovatelskou službu, pokud nemají k dispozici blízké. Služby budou poskytnuty i v případě nařízení omezení volného pohybu osob. Určitě není nutné se bát samoty.

5. Poskytovatelé sociálních služeb budou moci využít i personál z jiné služby, která je z usnesení vlády pozastavena a případně jsou k dispozici na výpomoc studenti sociálních oborů.

 

NÁHRADA MZDY A PRACOVNĚPRÁVNÍ SOUVISLOSTI

- Mám nárok na náhradu mzdy v situaci, kdy je kvůli koronaviru uzavřeno zařízení, ve kterém pracuji?

MPSV upozorňuje, že zaměstnancům zařízení, která jsou uzavřená na základě usnesení vlády ze dne 12. 3. náleží náhrady mzdy/platu ve výši průměrného výdělku neboť se jedná o tzv. jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele. Více informací ZDE.

Jak postupovat při náhradě ušlého výdělku pro zaměstnance v souvislosti s dalším mimořádným preventivním opatření týkajícím se uzavření obchodů naleznete ZDE
 

MPSV vydalo aktualizovaný dokument Koronavirus a pracovněprávní souvislosti, který informuje o postupu v případech, kdy zaměstnanec nemá nařízenou karanténu, ale je obava, že je infikován; nachází se v nařízené karanténě v cizině nebo v nařízené karanténě na pracovní cestě. Naleznete jej ZDE

Press realease - Coronavirus and labour law context

Pressemitteilung - Das Coronavirus und arbeitsrechtliche Zusammenhänge

ПРЕС-РЕЛІЗ - Коронавірус і зв'язок з трудовими відносинами

ПРЕСС-РЕЛИЗ - Коронавирус и связь с трудовыми отношениями


Jedním z mimořádných opatření je také dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky. Jak se dotkne přeshraničních pracovníků a jak mají postupovat se dočtete na webu Ministerstva vnitra: ZDE

Ministerstvo dopravy vydalo informaci o mimořádných opatřeních v mezinárodní dopravě, která platí od soboty 14. 3. 2020. Celá zpráva ZDE

 

HOMEWORKING

- Je možné v karanténě pracovat z domova?

Pokud při nařízené karanténě zaměstnanec dodrží všechna stanovená omezení a jeho zdravotní stav tomu nebrání, je možné, aby se se zaměstnavatelem dohodl na výkonu práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele (zpravidla „z domova“), obdobně se může dohodnout i při ošetřování dítěte.

V takovém případě platí, že náleží-li zaměstnanci za vykonanou práci mzda nebo plat, nenáleží mu za dobu výkonu práce v době prvních 14 dnů karantény výplata náhrady mzdy nebo platu podle § 192 zákoníku práce, popřípadě od 15. dne jejího trvání nepřísluší výplata nemocenského.

Takovou situaci výslovně upravuje § 16 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který stanoví, že „Pojištěnec (zaměstnanec) nemá nárok na výplatu nemocenského za dobu, po kterou vykonává v pojištěné činnosti, ze které tato dávka náleží, práci.“. Opatření stanovená při karanténě musí být zaměstnancem striktně dodržena a výkon práce formou homeworkingu přichází v úvahu, jen souhlasí-li s tím obě strany pracovního poměru.


ŽÁDOST O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

- Jak mohu podat žádost o zprostředkování zaměstnání na úřadu práce pokud jsem v karanténě?

Lidé v karanténě mohou podávat žádosti o zprostředkování zaměstnání i jinak než osobně. Více informací naleznete ZDE
 

- Jsem uchazeč o zamětnání a jsem v karanténě, co mám dělat?

Na uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v karanténě, že je nahlíženo stejně jako na ty, kteří jsou nemocní či po úrazu. Klienti musí doložit potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče bránící klientovi ve spolupráci při zprostředkování vhodného zaměstnání. Obdobně bude nahlíženo i na pečující o děti do 10 let v souvislosti s uzavřením škol.

S ohledem na mimořádnou situaci není nutné, aby dotyčný chodil na kontaktní pracoviště. Potvrzení za něj může na ÚP ČR odevzdat jiná osoba a je možné poslat jej i poštou nebo emailem. Více se dočtete ZDE

 

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANNÝCH POMŮCEK, DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ A HYGIENICKÝCH POTŘEB

MPSV v rámci preventivních opatření, případně pro použití v krizovém stavu zmapovalo potřeby zajištění ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků a hygienických potřeb. Mapování proběhlo napříč rezortem MPSV, tj. zejména u pěti příspěvkových organizací, které jsou poskytovateli sociálních služeb, dále na samotném ministerstvu, republikových pracovištích ČSSZ, ÚP ČR, Státního úřadu inspekce práce, Technické inspekce ČR a Úřadu pro menzinárodněprávní ochranu dětí.
Aktuálně vyvíjíme maximální úsilí, abychom zajistili vybrané položky. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová apeluje na zajištění těchto potřeb i pro pobytové, ambulantní a terénní sociální služby jiných zřizovatelů. Seznam požadavků byl již předán Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Dle informací Ministerstva zdravotnictví bylo uvolněno 100 tisíc roušek pro potřeby poskytovatelů sociálních služeb. Jejich distribuce proběhne 11. a 12. 3. 2020.

 

PROGRAM NA OCHRANU ZAMĚSTNANOSTI

MPSV v reakci na hrozící epidemii koronaviru připravilo sadu opatření ke zmírnění dopadů této mimořádné situace na zaměstnanost v ČR – tzv. Program na ochranu zaměstnanosti (dále jen „Program“)

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) předloží balíček klíčových opatření Vládě ČR. „Program“ může být schválen jako nařízení vlády, což umožňuje §120 zákona o zaměstnanosti a je to nejrychlejší způsob řešení nastalé situace.

„Program“ řeší hlavní problémy. Jde zejména o výpadek pracovní síly kvůli karanténě, nedostatečnou maximální délku ošetřovného, nebo pokles poptávky.

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena, bude poskytován příspěvek na částečnou či plnou úhradu náhrad mezd nebo platů, které vyplatili svým zaměstnancům z důvodu nařízení karantény (překážka na straně zaměstnance) nebo na straně zaměstnavatele (prostoj, částečná nezaměstnanost).

Příspěvek bude poskytovat ÚP ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci. U každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

 

BALÍČEK NÁVRHŮ NA POMOC RODINÁM

- Co se má především změnit oproti stávající situaci?

  • Zavede se ošetřovné pro děti až do 15 let věku a zároveň budou moci ošetřovné čerpat i OSVČ.
  • Prodlouží se doba pro čerpání ošetřovného ze stávajících 9 dnů (resp. 16 dnů) na celou dobu, kdy budou uzavřeny školy.
  • Na ošetřovné dosáhnou i rodiče dětí, které nemohou do školky, protože ji z důvodu epidemie uzavřel její zřizovatel.

V nemocenském pojištění se podle představeného návrhu prodlužuje podpůrčí doba pro ošetřovné, a to o dobu, po kterou trvalo uzavření příslušného zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Stávající stav, kdy je možné čerpat ošetřovné maximálně 9 dnů, respektive 16 dnů pro rodiče samoživitele, se tak zásadním způsobem rozšíří, aby byly zajištěny potřeby dětí a péče o ně. Zároveň bude po tuto dobu umožněno poskytovat ošetřovné na děti ve věku až do 15 let. Tímto opatřením se zcela zásadně zvyšuje stávající hranice 10 let.

Dále se navrhuje považovat za nařízení příslušného orgánu o uzavření dětského zařízení, na základě kterého je možné ošetřovné vyplácet, také rozhodnutí zřizovatele o uzavření tohoto zařízení z důvodu epidemie. Nově se také stanoví, že nárok na ošetřovné bude vznikat i při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované děti, tj. děti, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud jsou nezaopatřené. Důvodem je nutnost se postarat při uzavření příslušného zařízení i o tyto děti, i když se nejedná o dětské zařízení nebo o školu. 

Na základě tohoto zákona se nově umožňuje poskytnout finanční příspěvek také osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které pečují o dítě do 15 let věku nebo o starší nezaopatřené zdravotně hendikepované dítě a z tohoto důvodu při uzavření příslušných zařízení z důvodu epidemie nemohou nadále vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, která je hlavním zdrojem jejich příjmů. OSVČ totiž dosud nemají nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, vzhledem k charakteru své výdělečné činnosti. Okruh dětí, při jejichž péči mohou OSVČ žádat o příspěvek, je stejný jako v případě ošetřovného u zaměstnanců a rovněž musí být splněny obdobné podmínky, které platí u zaměstnanců. Tento příspěvek bude představovat samostatnou dočasnou sociální dávku, kterou bude vyplácet příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR.

Poslední aktualizace: 16. 3. 2020