Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

BUDOVA ŠKOLY                                         I. pavilon

- mateřská škola je dvoupavilonové zařízení, v prvním i druhém pavilonu jsou 3 třídy, jsou dostatečně prostorné, rozdělené na třídu se stolečky a hernu, u každé třídy je kabinet s hračkami, které jsou umístěné tak, aby si je děti mohly samostatně půjčovat a uklízet. Každá třída má upravené různé hrací koutky a to podle věku dětí. Do těchto hracích koutků jsou každým rokem doplňovány nové pomůcky a hračky. Prostory tříd jsou vkusně upravené. Každá třída má své centrum hracích aktivit, kde jsou kobercové plochy, nábytek je rozmístěný tak, aby nerušil hry dětí, ale naopak je vede k vytváření různých situací a motivuje děti k zajímavým činnostem

- ke každé třídě přísluší jednak přípravné kuchyňky, dále na třídu navazuje umyvárna a WC, které jsou umístěny tak, že je přehled o dětech při jejich odchodu na tato zařízení, přes umyvárnu děti odcházejí do šatny, kde jsou lavičky, věšáčky a poličky k uložení jejich věcí, všude je dostatek prostoru i světla

- ve všech třídách je dostatek hraček i pomůcek pro výtvarnou a pracovní činnost dětí během dne, v každé třídě odpovídá počtu dětí, i tento výtvarný materiál je umístěn tak, aby jej děti mohly samostatně používat

- u každé třídy je malá stabilní ložnice s počtem 5 - 8 lůžek, ostatní lůžka se na odpočinek dětí přemisťují do plochy herny na koberec - molitanová lehká přenosná lehátka

- v každém pavilonu je místnost, kde je uložené tělovýchovné náčiní a zařízení, které je k dispozici všem třídám, kde mají přístup pouze učitelky

- všechny uvedené prostory splňují hygienické požadavky na velikost, osvětlení, teplotu a čistotu, odpovídají hygienickým normám

ŠKOLNÍ ZAHRADA                                    Školní zahrada

- kolem obou pavilonů školy je  rozsáhlá oplocená zahrada, ve které jsou vzrostlé ovocné, listnaté a jehličnaté stromy, které poskytují dětem v letních měsících stín pro jejich hry a činnosti

- dále jsou zde menší záhonky, při jejichž údržbě pomáhají i děti, jsou upraveny na vřesovištní záhonky

- na zahradě je celá řada nízkých okrasných i kvetoucích keřů

- zahrada je vybavena 4 pískovišti, 3 skluzavkami, 2 dřevěnými sestavami s houpačkami, na zahradě byla nově instalována herní sestava pro nejmenší děti - Pirátská loď, dále je nově postavena dřevěná mini tělocvična s provazovou stěnou, malé plastové stolečky a židličky, sedáky z kmenů, na zahradě jsou různě rozmístěny dřevěné velké i malé lavičky, nově byla instalována sestava s dřevěným domečkem, skluzavkou a provazovým žebříkem

- v části zahrady je malý zahradní domek pro hry dětí s kuchyňkou, dále je zde jedna velká kovová garáž na ukládání zahradních hraček, houpaček, provazových žebříků,kočárků, aut a zahradního nářadí a tvořítek pro hry na písku

- na zahradě je stabilní ohniště ke společným setkáním jak tříd, tak rodičů s dětmi při opékání uzeniny při akcích na školní zahradě. Celkově zařízení zahrady odpovídá pobytu dětí všech tříd na školní zahradě. Zařízení je pravidelně kontrolováno revizním technikem tělovýchovného zařízení, a to 1 x za rok

 

MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY

- vybavení každé třídy nábytkem odpovídá všech hygienickým předpisům, nábytek je rozmístěn tak, aby věci, hračky a předměty patřící dětem k užívání byly dobře přístupné, přehledné

- v každé třídě je koutek s dětskou kuchyňkou, koutek pro odpočinek dětí a prostory pro hry s velkými stavebnicemi a dalším konstruktivním materiálem

- pomůcek pro výchovnou práci s dětmi a hraček je v každé třídě dostatečné množství, každým rokem se pomůcky a hračky doplňují, poškozené a neestetické se vyřazují - jsou nakupovány takové hračky, které mají atest, které motivují děti k zajímavým a tvořivým činnostem, rozvíjí jejich tvořivost, fantazii, manuální zručnost, vytrvalost. Ve třídách jsou jak drobné materiály, tak i velké konstruktivní a tvořivé stavebnice ze dřeva, plastických barevných hmot, textilu

- každá třída má dostatek materiálu k výtvarným a pracovním činnostem, s dětmi učitelky poměrně často výtvarně pracují, vyrábí se i výzdoba pro společné prostory v obou pavilonech školy, je pravidelně nakupován i knižní materiál s náměty pro tvořivou činnost s dětmi, podle potřeb i podle nabídek je materiál doplňován

- škola je dobře vybavena didaktickou technikou

 PODMÍNKY STRAVOVÁNÍ     Červánci při svačiněP. kuchařka M. Kalinová v kuchyňce

- dětem je poskytována plnohodnotná strava

- děti mají denně zajištěn pitný režim, kde se střídají různé vitamínové a ovocné čaje

- přestávky mezi jídly se snažíme dodržovat, ale musíme je přizpůsobovat dovozu jídla a rychlému rozdání ve dvou pavilonech dvěma pracovnicemi v době oběda

- děti nastupují k jídlu v 11.30 –11.45 hodin

 

POBYT VENKU A ODPOČINEK DĚTÍ

- děti jsou pravidelně venku - délka se přizpůsobuje počasí a podmínkám v jednotlivých ročních obdobích

- v denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí, děti po obědě odpočívají na lůžku, nejsou nuceny ke spánku

- zdravý životní styl je obsahem výchovné koncepce školy a proto všichni zaměstnanci jsou dětem příkladem v zásadách zdravého životního stylu, poskytují dětem přirozený vzor

dále rozpracováno v Provozním řádu školy

u předškolních dětí hledat možnost jiné formy odpočinkové činnosti než je spánek, nabízet jim jiné klidné programy /zájmové činnosti, společenské hry, návštěvy v knihovně, akce v DDM, v jarních a letních měsících pobyt na školní zahradě/

 

PODMÍNKY PSYCHOSOCIÁLNÍ

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍHO ŽIVOTA

 

6.00 - 9.00 scházení dětí ve třídách hry, spontánní aktivity dle volby dětí, pohybové aktivity

9.00 - 9,45 průběžná dopolední svačina, řízené činnosti

9.45 - 11.30 příprava na pobyt venku a vlastní pobyt venku

11.30 - 14.30 příprava na oběd, odpočinek podle věku dětí, svačinka

14.30 - 16.00 spontánní hravé činnosti dětí

 

Náš denní řád respektuje zdravý životní styl, pravidelné střídání činností zajišťuje dětem jistotu, odbourává obavy z neznámého, pomáhá jim orientovat se bez problému v běžném dni v mateřské škole. Snažíme se vyhýbat prostojům, činnosti jsou připravovány a promýšleny tak, aby na sebe plynule navazovaly. Příchody a odchody dětí z mateřské školy si stanovují rodiče podle naší provozní doby, která je od 6.00 hodin ráno do 16.00 hodin odpoledne. Je snahou celého kolektivu dodržovat přestávky mezi jídlem minimálně na dvě a půl hodiny.

PŘÍSTUP K DĚTEM

Všichni zaměstnanci mateřské školy se snaží respektovat individuální zvláštnosti dětí, reagují na jejich potřeby a snaží se pomáhat při jejich uspokojování.

Po celou pracovní dobu se pedagogické pracovnice věnují dětem ve všech činnostech a situacích. Konkrétní vzdělávací cíle plní formou záměrného i spontánního učení.

Snažíme se, aby poměr spontánních a řízených činností byl vyvážený. Dětem je dáván dostatek prostoru pro spontánní hru i spontánní pohyb, je rozvíjen a podporován rozvoj tvořivého přístupu ke hře i ostatním činnostem. Jsou k tomu využívány pomůcky a hračky, kterých je ve škole dostatek, ale zároveň je využíváno i předmětů a pomůcek, které jsou vyrobeny dětmi nebo učitelkami pro účel dané hry nebo záměru

POBYT VENKU

Pobyt venku zařazujeme v režimu denně a to po dobu nejméně dvou hodin. Výjimkou jsou dny s nepříznivými klimatickými podmínkami, kdy se pobyt venku zkracuje nebo přímo nahrazuje pohybovými aktivitami ve třídách mateřské školy.

ODPOLEDNÍ KLID

Délka odpoledního odpočinku nebo spánku vychází z přirozených potřeb dětí a jejich věku. Všem dětem zajišťujeme minimálně 30 minut odpočinku - klidu na lůžku s možností usnout a déle spát. Dětem, které nemají potřebu spánku, se snažíme nabízet další zájmové činnosti a aktivity /pohybové, výtvarné, pěvecké/. V letních měsících je možnost pobytu i krátkého odpočinku i na školní zahradě.

PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ

- Za bezpečnost dětí zodpovídají po celou dobu pobytu dětí v mateřské škole pedagogičtí pracovnici, a to do doby jejich převzetí od rodiče nebo jiné pověřené osoby až do doby předání rodiči nebo jiné pověřené osobě uvedené v  „DOHODĚ“ o odchodu dítěte z MŠ. V případě, že setrvá dítě v mateřské škole po ukončení provozu, neopouští pedagog mateřskou školu a telefonicky rodiče upozorní na tuto skutečnost. Pokud se mu nepodaří spojit se s některým z rodičů nebo prarodičů, případně někým blízkým /písemně pověřeným k vyzvedávání dítěte/, je povinen informovat Policii ČR, OSPOD a potom postupovat dle jejich pokynů.

- Za bezpečnost dětí v mateřské škole dále odpovídá pověřený pracovník – zletilá osoba způsobilá k právním úkonům /paní školnice a paní uklízečka/, která střídá pedagoga v době čerpání např. přestávky v práci. Je to zejména v době oběda nebo spontánních činnostech a hrách před pobytem venku.

- Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu venku za bezpečnost nejvýše :

A/ dvacet dětí smyslově, tělesně i duševně zdravých dětí starších tří let

B/ dvanáct dětí v případě, že jsou mezi nimi děti se zdravotním postižením

- Při cestování v hromadném dopravním prostředku odpovídá pracovník nejvýše za deset dětí

- Při specifické činnosti jako je například sáňkování zodpovídá jeden pedagogický pracovník nejvýše za dvanáct dětí

- Při pobytu na školní zahradě využívá dítě školního nářadí /skluzavky, prolézačky, houpačky apod./ pouze za přítomnosti pedagoga. Nesmí toto zařízení používat bez jeho přímého dozoru

- Pedagogické pracovnice jsou povinné ošetřit drobný úraz a skutečnost řádně zapsat do knihy drobných úrazů

- Všechny hračky, se kterými děti přichází do styku, jsou funkční a nepoškozené.

- Funkčnost tělovýchovného nářadí je pravidelně 1 x za rok testována a případné závady jsou ihned odstraněny

- Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolají neprodleně zdravotníka, dále zajistí lékařskou pomoc, v nezbytném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a rodiče zraněného dítěte. Úraz, který byl ošetřen lékařem, zaznamenává pedagogický pracovník do protokolu ve trojím vyhotovení

- Děti naší mateřské školy jsou pojištěny proti úrazu i ztrátě věcí u pojišťovny Kooperativa

- Všechny pracovnice jsou povinné respektovat zásady BOZP na základě pravidelného proškolení

- Škola může ve spolupráci s dalšími odborníky a institucemi nabídnout i mimořádné aktivity, kterými jsou: ve spolupráci s DDM Kopretina kroužek cizích jazyků, konkrétně angličtiny, který probíhá přímo v mateřské škole odpoledne, dále taneční kroužek, sportovní kroužky a kroužky šikovných rukou pro rodiče i děti, do kterých si musí ovšem děti odvádět do prostor DDM Kopretina rodiče, dále ve spolupráci s klinickou logopedkou PaedDr. Blankou Gruberovou zajišťujeme pravidelnou poradnu každý týden v mateřské škole pro rodiče a jejich děti

 

- Mateřská škola nabízí i poradenskou službu prostřednictvím výchovné poradkyně paní učitelky Davídkové, zejména při řešení školní zralosti a zápisů dětí do 1. tříd ZŠ