Mateřská školaPlasy

 

 

Popis školy

BUDOVA ŠKOLY                                        

I. pavilonMateřská škola je dvoupavilonové zařízení, v prvním i druhém pavilonu jsou 3 třídy, jsou dostatečně prostorné, rozdělené na třídu se stolečky a hernu, u každé třídy je kabinet s hračkami, které jsou umístěné tak, aby si je děti mohly samostatně půjčovat a uklízet. Každá třída má upravené různé hrací koutky a to podle věku dětí. Do těchto hracích koutků jsou každým rokem doplňovány nové pomůcky a hračky. Prostory tříd jsou vkusně upravené. Každá třída má své centrum hracích aktivit, kde jsou kobercové plochy, nábytek je rozmístěný tak, aby nerušil hry dětí, ale naopak je vede k vytváření různých situací a motivuje děti k zajímavým činnostem

 • Ke každé třídě přísluší jednak přípravné kuchyňky, dále na třídu navazuje umyvárna a WC, které jsou umístěny tak, že je přehled o dětech při jejich odchodu na tato zařízení, přes umyvárnu děti odcházejí do šatny, kde jsou lavičky, věšáčky a poličky k uložení jejich věcí, všude je dostatek prostoru i světla.
 • Ve všech třídách je dostatek hraček i pomůcek pro výtvarnou a pracovní činnost dětí během dne, v každé třídě odpovídá počtu dětí, i tento výtvarný materiál je umístěn tak, aby jej děti mohly samostatně používat.
 • Lůžka se na odpočinek dětí přemisťují do plochy herny na koberec - molitanová lehká přenosná lehátka.
 • V každém pavilonu je místnost, kde je uložené tělovýchovné náčiní a zařízení, které je k dispozici všem třídám, kde mají přístup pouze učitelky.
 • Všechny uvedené prostory splňují hygienické požadavky na velikost, osvětlení, teplotu a čistotu, odpovídají hygienickým normám.

ŠKOLNÍ ZAHRADA                                    

Školní zahradaKolem obou pavilonů školy je  rozsáhlá oplocená zahrada, ve které jsou vzrostlé ovocné, listnaté a jehličnaté stromy, které poskytují dětem v letních měsících stín pro jejich hry a činnosti.

 • Dále jsou zde menší záhonky, při jejichž údržbě pomáhají i děti, jsou upraveny na vřesovištní záhonky.
 • Na zahradě je celá řada nízkých okrasných i kvetoucích keřů.
 • Zahrada je vybavena 4 pískovišti, 3 skluzavkami, 2 dřevěnými sestavami s houpačkami, na zahradě byla nově instalována herní sestava pro nejmenší děti - Pirátská loď, dále je nově postavena dřevěná mini tělocvična s provazovou stěnou, malé plastové stolečky a židličky, na zahradě jsou různě rozmístěny dřevěné velké i malé lavičky, nově byla instalována sestava s dřevěným domečkem, skluzavkou a provazovým žebříkem.
 • V části zahrady je malý zahradní domek pro hry dětí s kuchyňkou, dále je zde jedna velká kovová garáž na ukládání zahradních hraček, houpaček, provazových žebříků, kočárků, aut a zahradního nářadí a tvořítek pro hry na písku.
 • Na zahradě může být přenosné ohniště ke společným setkáním jak tříd, tak rodičů s dětmi při opékání uzeniny při akcích na školní zahradě. Celkově zařízení zahrady odpovídá pobytu dětí všech tříd na školní zahradě. Zařízení je pravidelně kontrolováno revizním technikem tělovýchovného zařízení, a to 1 x za rok.

MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY

 • Vybavení každé třídy nábytkem odpovídá všech hygienickým předpisům, nábytek je rozmístěn tak, aby věci, hračky a předměty patřící dětem k užívání byly dobře přístupné, přehledné.
 • V každé třídě je koutek s dětskou kuchyňkou, koutek pro odpočinek dětí a prostory pro hry s velkými stavebnicemi a dalším konstruktivním materiálem.
 • Pomůcek pro výchovnou práci s dětmi a hraček je v každé třídě dostatečné množství, každým rokem se pomůcky a hračky doplňují, poškozené a neestetické se vyřazují - jsou nakupovány takové hračky, které mají atest, které motivují děti k zajímavým a tvořivým činnostem, rozvíjí jejich tvořivost, fantazii, manuální zručnost, vytrvalost. Ve třídách jsou jak drobné materiály, tak i velké konstruktivní a tvořivé stavebnice ze dřeva, plastických barevných hmot, textilu.
 • Každá třída má dostatek materiálu k výtvarným a pracovním činnostem, s dětmi učitelky poměrně často výtvarně pracují, vyrábí se i výzdoba pro společné prostory v obou pavilonech školy, je pravidelně nakupován i knižní materiál s náměty pro tvořivou činnost s dětmi, podle potřeb i podle nabídek je materiál doplňován.
 • Škola je dobře vybavena didaktickou technikou.

 PODMÍNKY STRAVOVÁNÍ    

 • Dětem je poskytována plnohodnotná strava
 • Děti mají denně zajištěn pitný režim, kde se střídají různé vitamínové a ovocné čaje
 • Přestávky mezi jídly se snažíme dodržovat, ale musíme je přizpůsobovat dovozu jídla a rychlému rozdání ve dvou pavilonech dvěma pracovnicemi v době oběda
 • Děti nastupují k obědu v 11.30 –11.45 hodin

POBYT VENKU A ODPOČINEK DĚTÍ

 • Děti jsou pravidelně venku - délka se přizpůsobuje počasí a podmínkám v jednotlivých ročních obdobích.
 • V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí, děti po obědě odpočívají na lůžku, nejsou nuceny ke spánku.
 • Zdravý životní styl je obsahem výchovné koncepce školy a proto všichni zaměstnanci jsou dětem příkladem v zásadách zdravého životního stylu, poskytují dětem přirozený vzor.
 • dále rozpracováno v Provozním řádu školy.

U předškolních dětí hledat možnost jiné formy odpočinkové činnosti než je spánek. Nabízet jim jiné klidné programy /zájmové činnosti, společenské hry, návštěvy v knihovně, akce v DDM, v jarních a letních měsících pobyt na školní zahradě/.

PODMÍNKY PSYCHOSOCIÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ DENNÍHO ŽIVOTA

 • 6.00 - 8.30 scházení dětí ve třídách, hry, spontánní aktivity dle volby dětí, pohybové aktivity
 • 8.30 - 9,45 průběžná dopolední svačina, řízené činnosti
 • 9.45 - 11.30 příprava na pobyt venku a vlastní pobyt venku
 • 11.30 - 14.30 příprava na oběd, odpočinek podle věku dětí, svačinka
 • 14.30 - 16.00 spontánní hravé činnosti dětí

Náš denní řád respektuje zdravý životní styl, pravidelné střídání činností zajišťuje dětem jistotu, odbourává obavy z neznámého, pomáhá jim orientovat se bez problému v běžném dni v mateřské škole. Snažíme se vyhýbat prostojům, činnosti jsou připravovány a promýšleny tak, aby na sebe plynule navazovaly. Příchody a odchody dětí z mateřské školy si stanovují rodiče podle naší provozní doby, která je od 6.00 hodin ráno do 16.30 hodin odpoledne. Je snahou celého kolektivu dodržovat přestávky mezi jídlem minimálně na dvě a půl hodiny.

PŘÍSTUP K DĚTEM

Všichni zaměstnanci mateřské školy se snaží respektovat individuální zvláštnosti dětí, reagují na jejich potřeby a snaží se pomáhat při jejich uspokojování.

Po celou pracovní dobu se pedagogické pracovnice věnují dětem ve všech činnostech a situacích. Konkrétní vzdělávací cíle plní formou záměrného i spontánního učení.

Snažíme se, aby poměr spontánních a řízených činností byl vyvážený. Dětem je dáván dostatek prostoru pro spontánní hru i spontánní pohyb, je rozvíjen a podporován rozvoj tvořivého přístupu ke hře i ostatním činnostem. Jsou k tomu využívány pomůcky a hračky, kterých je ve škole dostatek, ale zároveň je využíváno i předmětů a pomůcek, které jsou vyrobeny dětmi nebo učitelkami pro účel dané hry nebo záměru

POBYT VENKU

Pobyt venku zařazujeme v režimu denně a to po dobu nejméně dvou hodin. Výjimkou jsou dny s nepříznivými klimatickými podmínkami, kdy se pobyt venku zkracuje nebo přímo nahrazuje pohybovými aktivitami ve třídách mateřské školy.

ODPOLEDNÍ KLID

Délka odpoledního odpočinku nebo spánku vychází z přirozených potřeb dětí a jejich věku. Všem dětem zajišťujeme minimálně 30 minut odpočinku - klidu na lůžku s možností usnout a déle spát. Dětem, které nemají potřebu spánku, se snažíme nabízet další zájmové činnosti a aktivity /kroužky pohybové, výtvarné, pěvecké/. V letních měsících je možnost pobytu i krátkého odpočinku i na školní zahradě.

PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ

Za bezpečnost dětí zodpovídají po celou dobu pobytu dětí v mateřské škole pedagogičtí pracovnici, a to do doby jejich převzetí od rodiče nebo jiné pověřené osoby až do doby předání rodiči nebo jiné pověřené osobě uvedené v  „DOHODĚ“ o odchodu dítěte z MŠ. V případě, že setrvá dítě v mateřské škole po ukončení provozu, neopouští pedagog mateřskou školu a telefonicky rodiče upozorní na tuto skutečnost. Pokud se mu nepodaří spojit se s některým z rodičů nebo prarodičů, případně někým blízkým /písemně pověřeným k vyzvedávání dítěte/, je povinen informovat Policii ČR, OSPOD a potom postupovat dle jejich pokynů.

Za bezpečnost dětí v mateřské škole dále odpovídá pověřený pracovník – zletilá osoba způsobilá k právním úkonům /paní školnice a paní uklízečka/, která střídá pedagoga v době čerpání např. přestávky v práci. Je to zejména v době oběda nebo spontánních činnostech a hrách před pobytem venku.

Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu venku za bezpečnost nejvýše:

A/ dvacet dětí smyslově, tělesně i duševně zdravých dětí starších tří let

B/ dvanáct dětí v případě, že jsou mezi nimi děti se zdravotním postižením

Při cestování v hromadném dopravním prostředku odpovídá pracovník nejvýše za deset dětí.

Při specifické činnosti jako je například sáňkování zodpovídá jeden pedagogický pracovník nejvýše za dvanáct dětí.

Při pobytu na školní zahradě využívá dítě školního nářadí /skluzavky, prolézačky, houpačky apod./ pouze za přítomnosti pedagoga. Nesmí toto zařízení používat bez jeho přímého dozoru.

Pedagogické pracovnice jsou povinné ošetřit drobný úraz a skutečnost řádně zapsat do knihy drobných úrazů.

Všechny hračky, se kterými děti přichází do styku, jsou funkční a nepoškozené.

Funkčnost tělovýchovného nářadí je pravidelně 1 x za rok testována a případné závady jsou ihned odstraněny.

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolají neprodleně zdravotníka, dále zajistí lékařskou pomoc, v nezbytném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a rodiče zraněného dítěte. Úraz, který byl ošetřen lékařem, zaznamenává pedagogický pracovník do protokolu ve trojím vyhotovení.

Děti naší mateřské školy jsou pojištěny proti úrazu i ztrátě věcí u pojišťovny Kooperativa.

Všechny pracovnice jsou povinné respektovat zásady BOZP na základě pravidelného proškolení.

Škola může ve spolupráci s dalšími odborníky a institucemi nabídnout i mimořádné aktivity, kterými jsou: ve spolupráci s DDM Kopretina kroužek cizích jazyků, konkrétně angličtiny, dále taneční kroužek, sportovní kroužky a kroužky šikovných rukou pro rodiče i děti, do kterých si musí ovšem děti odvádět do prostor DDM Kopretina rodiče, dále ve spolupráci s klinickou logopedkou PaedDr. Blankou Gruberovou zajišťujeme pravidelnou poradnu každý týden v mateřské škole pro rodiče a jejich děti.

Mateřská škola nabízí i poradenskou službu prostřednictvím výchovné poradkyně paní učitelky M. Davídkové, zejména při řešení školní zralosti a zápisů dětí do 1. tříd ZŠ.

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
polojasno 30 °C 17 °C
pondělí 22. 7. déšť 21/17 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 25/15 °C
středa 24. 7. oblačno 22/13 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Místní akční skupina

MAS Světovina

Dotace, projekty EU

Ministerstvo životního prostředí ČR

Státní fond životního prostředí ČR

logo EU